Privacyverklaring

25 mei 2018 – scroll down for the English version!

Je privacy is voor REVolution van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we als REVolution allemaal doen met informatie over jou. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Revlie Schuit, via het contactformulier.


Waarom REVolution deze gegevens nodig heeft

REVolution verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan REVolution uw gegevens gebruiken in het kader van het uit voeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang bewaart REVolution deze gegevens

REVolution bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.


Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het bezoek van onze website. REVolution gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.


Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.


Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via de online leeromgeving kun je dit ook doorgeven.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven nooit je persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Revlie Schuit en is bereikbaar per e-mail op info@revlie.nl en per telefoon op 071-3311726 voor al je vragen en verzoeken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

REVolution
Revlie Schuit
De Lasso Zuid 5c
2371EV Roelofarendsveen
info@revlie.nl
071-3311726

 

 

Privacy policy – English


May 25, 2018

Your privacy is very important to REVolution. We therefore comply with the privacy law. This means that we:

 • Clearly record our purposes before we process your personal data, via this privacy statement;
 • Save as little personal data as possible and only the data necessary for our purposes;
 • Request explicit permission for the processing of your personal data, if permission is required.;
 • Take necessary security measures to protect your personal information. We also impose these obligations on parties that process personal data for us;
 • Respect your rights, such as the right to access, correct or delete your personal data processed with us.

Your data is safe with us and we will always use this data properly. In this privacy statement we explain what we as REVolution do with information about you. If you have questions, or want to know what exactly we keep about you, please contact Revlie Schuit via the contact form.


Why REVolution needs this information

REVolution processes your personal data in order to be able to contact you by telephone if you so request, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you are unavailable by telephone. In addition, REVolution may use your data in the context of executing a contract for services concluded with you.


How long does REVolution keep this information

REVolution does not store your data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you or an existing agreement is terminated.


Statistics and profiling

We keep statistics about the visit of our website. REVolution uses Google Analytics to keep track of how visitors use our website. Google does not have permission to use the obtained Analytics information for other Google services and the IP addresses are made anonymous.


Contact Form

With the contact form you can ask us questions or make requests. For this we use your e-mail address, telephone number, name and address and gender. We do this based on your permission. We keep this information until we are sure that you are satisfied with our response and three months thereafter. This way we can easily get the information for follow-up questions. We can also train our customer service to become even better.


Advertisement

We would like to send you advertising about offers and new services. We do this:

 • by email
 • via social media

You can object to this advertisement at any time. Every e-mail contains an unsubscribe link. You can block us or use the unsubscribe option. You can also pass this on via your account. You can also pass this on via the online learning environment.


Providing to other companies or institutions

We never give your personal data to other companies or institutions, unless we are legally obliged to do so (for example, if the police so require in the event of a suspicion of a crime).


Security

Security of personal data is very important to us. To protect your privacy, we take the following measures:

 • Access to personal data is protected with a username and password
 • After receipt, the data is stored in a separate, protected system
 • We take physical measures such as locks and safes to protect the systems in which personal data are stored
 • We use secure connections (Secure Sockets Layer or SSL) with which all information between you and our website is protected when you enter personal data
 • We keep logs of all requests for personal data

Data protection officer

We have appointed a so-called data protection officer. This person is responsible for the privacy within our organization. Our data protection officer is called Revlie Schuit and can be reached by e-mail at info@revlie.nl and by telephone at 071-3311726 for all your questions and requests.


When our company changes, we must of course also adjust the privacy statement. Always pay attention to the date above and check regularly for new versions. We will do our best to announce changes separately.To file a complaint

If you believe that we are not helping you in the right way, you have the right to submit a complaint to the regulator. This is called the Dutch Data Protection Authority.


REVolution
Revlie Schuit
De Lasso Zuid 5c
2371EV Roelofarendsveen
info@revlie.nl
+31-71-3311726