Disclaimer

DISCLAIMER – scroll down for English version

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.thecreativeplayground.nl

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring (https://thecreativeplayground.nl/privacyverklaring) van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. REVolution is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact

Deze website is van REVolution ingeschreven bij de KvK onder nummer 28085236.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@revlie.nl

 


 

DISCLAIMER English

This disclaimer applies to the website www.thecreativeplayground.nl

Information on this website

We try to keep the information on this website up to date. Despite this effort, it is possible that information on this website is incomplete or outdated.

We provide the information on this website without any warranty or guarantee. No rights can be derived from the information on this website. We are not liable for any consequence of following up or applying the information obtained via this website.

Prices

Prices may change. The current price is always the price as indicated on the website at the time of your order, or at least another time when the agreement was formed. All prices are subject to typing errors.

Data

You are responsible for the data that you provide to us and for keeping it up to date. Our privacy statement (https://thecreativeplayground.nl/privacyverklaring/) also applies to the processing of your data.

Intellectual Property Law

All content, including texts, images, sound and video, has an intellectual property right. REVolution is the owner of this content, at least we have a valid license for the use of this content.

The content on this website may not be reproduced, copied, modified, distributed or published without our permission, unless there is a legal exception.

Content may be shared by using the social media buttons that are made available on this website.

For any other use, please contact us in advance.

Notice and take down

If you find unlawful content on our website, we kindly ask you to report this to us so that we can remove it from the website. You can make a report by emailing us with the following information:

URL where you found the illegal content
Short description of the unlawful content
Support for why you think the content is unlawful and if it concerns an infringement of an intellectual property right, who the copyright holder is
Your name and contact details

If the content is evidently unlawful, we will remove it within 48 hours of your report. If we cannot determine with any certainty that the content is unlawful, we will investigate this and inform you accordingly. We may contact you for more information.

Amendments

The website and all pages and information to be found on the website can be changed or removed at any time. Changes are made without prior notice. We do not guarantee that this website will function without error or interruption.

Contact

This website is registered by REVolution at the Chamber of Commerce under number 28085236.

For questions or a notice and take down message you can contact us by sending an e-mail to info@revlie.nl